logo-112x80 navi-gir

[ Anasayfa ][ Sistemli oynamak nedir? ] [ Bütün ihtimaller ] [ iddaada ] [ Siteye Nasıl Üye Olunur?  Banka ve Ücretler ] [  Hakkımızda ] [ iletişim ]

Çakır'dan Özel Formüllü Loto İstatistikleri Sistemleri ve Taktikleri

 

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı Kamuran Çakır.(“Admin”) tarafından işletilmekte olanwww,CakirMatik.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Admin ile paylaşılan veya Admin’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Admin tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Veri sahibi, Site’de Admin ile “özel nitelikli kişisel verilerini” (ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) de paylaşabilecek olup, Veri Sahibi bu durumlarda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

KVK Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Admin, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanması da dahil olmak üzere sunduğu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Admin’in ve Admin ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Admin’in iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Admin, KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Admin arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Admin’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Admin’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Admin, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Admin’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

Admin, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme de dâhil olmak üzere), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından [www.CakirMatik.com] adresinde yer alan. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Admin’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Admin’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Admin tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Admin, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Admin, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Admin, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasınsağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Admin, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Admin uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie’ler)

Site’mizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site’mizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez’ler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Site’yi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • Site’nin, sizin ve Adminimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Süreleri

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, Site’nin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)

Ziyaretçilerin, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada Site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri
(Flash Cookies)

Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez

İsim

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam

[_gac, _gdc]

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

[180 Gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

[?]

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

[?]

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

[?]

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

[180 Gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

[?]

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

[180 Gün]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Konum

[?]

Kullanıcının IP adresi sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki perakendeciler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google analitikleri

[_ga]

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

[Maksimum Tutulan Süre: 720 Gün] [Kullanılan Süre: 180 Gün]

Çerezlerin Kondivolü https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Adobe Omniture

[?]

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kaynak site

[?]

Kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Son ziyaret ve hareket

[?]

Kullanıcıların Site’yi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Son zamanlarda izlenen videolar

[?]

Son zamanlarda izlenen videoların izlenme tarihleri ve başlıkları, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Sayfa Geçmişi

[?]

Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırayla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı Site’yi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Teknik Çerezler

Oturum

Session Cookies

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

ASP.NET_SessionId -> Kullanıcı Oturumu Boyunca FormsCookieNameCms -> Kullanıcı Oturumu Boyunca[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

[?]

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Aktivasyon çerezleri

Güvenlik çerezleri, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

[10 Dakika]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

[?]

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

[?]

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

[30 Dakika]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

 

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

 

Eğer kullanıcı Site’yi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin; cihazın Flash'ı etkinleştirdiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash çerezleri

Flash çerezleri

[?]

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

[Süre]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

spUID

(Insider userID)

Infinite

first-permission-impression

(Web Push izin iletişimi)

Kullanıcının verdiği cevaplara göre minimum 45 maksimum 720 gün olarak değişmektedir.

custom segment cookies

(Custom segment cookie )

Kurgu bazlı olarak değişebilir, 1 yıl süre ile minimum tutulur.

ins-gaSSId

(Google analytics tarzı, oturum kimliği sağlama) (edited)

Session

insdrSV

(Cookie'den Local Storage sürümüne geçişi saklama) (edited)

1 yıl

scs

(Cookie desteğini kontrol etmek için kukla Cookie)

1 yıl

insUserData

(Kullanıcı e-postasını saklama )

infinite

updateSpUID

(Insider userID update versiyon)

10 yıl

sp-camp

(Göstrerilen kurgular için cokkie atar)

Kurgu bazlı değişebilir minimun olarak ise 14 gün tutulur.

user-segments

(Gösterilecek kurguyu belirler)

Infinite

userDateV

(Ziyaret tarihi)

Infinite

userLocation

(Kullanıcının lokasyonu)

Infinite

userIp

(Kullanıcı Ip adresi)

Infinite

insUserPermissionGranted

(İzinli kullanıcı)

720 gün

insdrPushCookieStatus

(Web Push statusu)

Infinite

ASP.NET_SessionId

Web server client id

Oturum Süresi Boyunca

__gfp_64b

used as cookie first party in Client's domain

3 Yıl

Gdyn - hit.gemius.pl

used as cookie third party (gemius.pl domain)

3 yıl

gstorage and gaddstorage

used in local storage(ls.hit.gemius.pl)

3 yıl

PHPSESSID

Kullanıcının session ID si

Oturum Süresi

__cfduid

Cloudflare ID si

1 Yıl

insdrPushCookieStatus

Web push alma cokkie sı

1 Gün

native-permission-impression

Native web push izin ekranı gösterimi.

Kullanıcının verdiği cevaplara göre minimum 45 maksimum 720 gün olarak değişmektedir.

push-request-sent

Push isteğinin kontrolunu sağlar

spUID

Insider user id

10 Yıl

spUID

Insider user id

10 Yıl

updateSpUID

User id update olup olmadığı kontrol edilir

10 Yıl

updateSpUID

User id update olup olmadığı kontrol edilir

10 Yıl

updateSpUIDPartnerDomain

Partner domain atılan SpUID update olup olmadığı kontrol edilir

10 Yıl

 • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=div_div

Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı
Sosyal ağlar facebook.com ve Twitter eklentileri (“eklentiler”) web sayfalarımıza gömülebilir. İlgili servisler Facebook Inc. ve Twitter Inc. (“servis sağlayıcılar”) şirketleri tarafından sağlanır.

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir. Twitter butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://twitter.com/about/resources/buttons

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde verilerinizin korunma seviyesini artırmak için bu eklentiler “Çift tıklanan butonlar” olarak uygulamaya konmuştur. Bu tarz bir entegrasyon bu tarz eklentiler içeren web sitelerine, web sitemiz içerisinden eriştiğinizde, otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanızı sağlar. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir.

Eklenti servis sağlayıcıya hangi websitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler. Websitemizi gezerken Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” [Beğeni] butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php

Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy

Facebook ya da Twitter'ın, sitelerinde sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla web sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, web sayfalarımıza erişmeden önce ilgili kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.Google Analytics
Bu web sitesi Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz servisini kullanmaktadır. Google Analytics “çerez” adı verilen ve bilgisayarınıza kaydedilerek web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmeyi sağlayan metin dosyaları kullanmaktadır.

Çerez tarafından oluşturulan, bu web sitesini kullanımınıza ilişkin bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve burada kaydedilmektedir. Google bu bilgileri web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek, web sitesi operatörleri için web sitesindeki etkinliğe ilişkin raporlar oluşturmak ve web sitesi ile Internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır.

Google ayrıca, uygun olduğu durumlarda, yasal bir gereklilik oluştuğunda veya üçüncü tarafların bu verileri Google adına kullandığı kadarıyla üçüncü taraflara iletecektir. Google IP adresinizi hiçbir şekilde Google tarafından kaydedilen diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızın ayarlarını uygun biçimde ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; ancak, bunun web sitesinin tüm işlevlerini sonuna kadar kullanamamanıza yol açabileceğini belirtmek isteriz.

İstediğiniz zaman, sürekli olarak geçerli kalacak biçimde IP adresinizin Google Analytics tarafından kaydedilip kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Bu web sitesinde "gat._anonymizeIp ();" Google Analytics kodunun kullanıldığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu durum, ziyaretçinin IP adresinin kullanılıp kaydedilmesinden önce son sekiz bitli baytının silinmesi sayesinde IP adreslerinin bir bilgisayarla ilişkilendirilemeyecek hale geldiği anlamına gelmektedir.

Diğer websitelerine köprüler
Ayrıca websitelerimizde köprü olarak da adlandırılan diğer tedarikçilerin websitelerine linkler bulunmaktadır. Bu linklere tıklanıldığında websitemizden doğrudan tedarikçinin websitesine yönlendirileceksiniz. Bunu URL’ni değişiklik göstermesinden hemen anlayabilirsiniz. İş veya reklam partnerimizin websitesine köprü olarak adlandırılan link üzerinden yönlendirildiğinizde kişisel verilerinizin kullanımı konusunda sadece bu şirketin gizlilik kuralları geçerlidir. Operatörlerinin veri korumasına ilişkin hükümlere ne şekilde riayet ettiklerini kontrol edemediğimiz için veri gizliliği uygulamalarına ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul edememekteyiz.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Bize Ulaşın
Gizlilik politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa ya da herhangi bir görüş bildirmek için, ‘iletişim’ sayfasındaki adresten bize ulaşabilir, ya da ‘iletişim’ sayfasından e-posta gönderebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan ve görüşlerinizi öğrenmekten mutluluk duyacağız.

www.CakirMatik.com, T.C. Maliye Bakanlığı'nın "Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmeliği'ne uygun olarak yayın yapmaktadır.Sanal ortamda talih oyunları oynatmamakta, ve sanal ortamda talih oyunları oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır Bu site ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, içeriklirklerin konusunda doğruluğu garanti vermemektedir. www.CakirMatik.com sayfalarında yer alan bilgiler aydınlatma amaçlıdır. Sizlere aktarılan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir. Çekilişlerde çıkan sayıların datalarımıza yanlış aksetmesi ve bunun sonucunda doğabilecek tüm yanlış analiz sonuçlarından www.CakirMatik.com  sorumlu değildir. www.CakirMatik.com tarafından yapılan tahminlerin tutması kesinlikle garanti edilmemektedir. Yayınlanan tüm analizler şimdiye kadar yapılan milli piyango çekiliş sonuçlarına dayanmaktadır. www.CakirMatik.com sayfalarında yayınlanmakta olan tüm analiz ve tahminlerden dolayı oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve Özel formüllü sistemlerle SAYISAL LOTO, SÜPER LOTO, Şans Topu, ON NUMARA iddaa Bahis oynanması sonucu para cıkması veya para cıkmaması durumunda www.CakirMatik.com sorumlu tutulamaz. Sorumluluk oynayan şahısa aittir.

Sayısa l oto

Süper Loto

Şans Topu

ON NUMARA

iddaa

Sistemli oynamak nedir?

Yasal Uyarı

Sistemleri

Sistemleiri

Sistemleri

Sistemleri

Sistemleri

Bütün ihtimaller

Hakkımızda

Çekiliş Sonucu

Çekiliş Sonucu

Çekiliş Sonucu

Çekiliş Sonucu

iddaada

Siteye Nasıl Üye Olunur

Gizlilik Politikası

Pazartesi
Çarşamba
Cumartesi

Salı
Perşembe
Pazar

Çarşamba
Pazar

Pazartesi Cuma

 

Üyelik Sözleşmesi

iletişim

Millipiyango

Banka ve Ücretler

 

Çekiliş Sonucu

Kullanım Koşulları